S. Małżeństwa

  1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
  2. Małżeństwo można ważnie zawrzeć tylko we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu na terenie innej parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. licencja), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do tego sakramentu.
  3. Zgłaszając się do kancelarii z zamiarem zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni rezerwują termin uroczystości. Należy go ustalić odpowiednio wcześniej. Na II spotkanie narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

-dowód osobisty,

 -aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie wcześniej niż przed 3 miesiącami),

 -świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie  chrztu),

 -w przypadku wdowców: akt zgonu poprzedniego małżonka

Wtedy dopiero przystępuje się do przeprowadzenia Rozmów kanoniczno- duszpasterskich z narzeczonymi zakończonych spisaniem protokołu.

  1. Jeśli jedno z narzeczonych pochodzi z innej parafii, osoba ta powinna przedstawić własnemu proboszczowi pisemną prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych, sporządzoną w tutejszej kancelarii, a następnie dostarczyć potwierdzenie ich wygłoszenia. Druga osoba z narzeczonych zwraca się z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w parafii ślubu.
  2. Zaświadczenia z USC (3x oryginał) uprawniające do zawarcia małżeństwa kościelnego ze skutkami w prawie świeckim (tzw. ślubu konkordatowego) lub odpis aktu wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego dostarczyć należy 1 miesiąc przed ślubem.
  3. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

-dwukrotną spowiedź (po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem),

-udział w 10 katechezach przedmałżeńskich,

-indywidualne spotkania w poradni rodzinnej,

-„dzień skupienia” dla narzeczonych

  1. W ostatnim tygodniu przed ślubem (III spotkanie) narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu małżeństwa, przedstawiając następujące dokumenty:

-indeks potwierdzający wysłuchanie katechez przedmałżeńskich wraz z wpisem drugiej spowiedzi przedślubnej,

-licencję, jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafią,

-dowód tożsamości (świadkowie)

  1. Świadkowie (pełnoletni !!!) mogą złożyć podpisy pod aktem małżeństwa w kancelarii na 15 min. przed liturgią.
  2. Filmowanie i fotografowanie oraz obsługa muzyczna podczas uroczystości ślubnej musi odbywać się w zgodzie z przepisami liturgicznymi i winno być wcześniej uzgodnione.

 

18 lipca, 2024