S. Chrztu

Informacje praktyczne

  • Sakrament Chrztu udzielany jest w kościele parafialnym podczas Mszy świętej o g. 12.00 w II i IV niedzielę miesiąca.
  • Chrzest należy zgłosić w kancelarii na 2 tygodnie przed zaplanowanym terminem. W przypadku chrztu dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
  • Akt chrztu spisuje się w kancelarii w ciągu tygodnia poprzedzającego ceremonię. Należy przy tym okazać odpis aktu urodzenia dziecka z USC i odpis aktu ślubu rodziców. Rodzice chrzestni mogą złożyć podpisy w dniu chrztu.
  • Rodzice i chrzestni mają obowiązek przygotować się duchowo do chrztu dziecka poprzez sakrament pokuty i pojednania – spowiedź.
  • Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy, żyjący zgodnie z wyznawaną wiarą, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Jeżeli pochodzą spoza naszej parafii, powinni okazać stosowne zaświadczenie od swojego proboszcza. (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 874 § 1.)

Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą piastować osoby:

  • niepraktykujące,
  • pozostające w niesakramentalnym związku małżeńskim,
  • uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.

(Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 874 § 1.)

  1. Do liturgii należy przygotować symbole chrzcielne: białą szatę i świecę.
  2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.

(Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 868 § 1.)

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

26 września, 2023